REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN CENTRUM TERAPII MOWY I RUCHU LOGOSPEC

1. Postanowienia ogólne

a) Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC Anna Derlatka, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bolesławickiej 51B, kod pocztowy O3-377, woj. mazowieckie, NIP 663-18-33-468, REGON 366211756 świadczy kompleksowe usługi z zakresu logopedii, neurologopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej, psychologii, terapii ręki, treningu słuchowego JIAS oraz Neuroflow, terapii miofunkcjonalnej, elektrostymulacji, logopedycznego K-Tapingu, terapii bilateralnej, EEG Biofeedbacku.

b) Regulamin określa zasady funkcjonowania placówki, informacje dotyczące zajęć, odpłatności, odwoływania zajęć, zakończenia terapii oraz zasady bezpieczeństwa.

2. Zajęcia

a) Pierwsza wizyta to konsultacja lub diagnoza.

b) Terapia ma formę zajęć indywidualnych lub grupowych.

c) Czas trwania terapii uzależniony jest od specyfiki wdrażanych oddziaływań i ustalany jest w trakcie zapisu na zajęcia. Najczęściej jest to 45 min.

d) Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

e) Zajęcia nie będą przedłużane, gdy opóźnienie wynika z winy Pacjenta.

f) W przypadku spóźnienia Pacjenta, terapeuta oczekuje na Pacjenta 15 minut licząc od czasu rozpoczęcia umówionej wizyty, chyba, że Pacjent poinformuje o spóźnieniu, w takiej sytuacji terapeuta oczekuje na Pacjenta przez cały czas trwania umówionej wizyty.

g) Opiekun Pacjenta zobowiązany jest do wdrażania wskazówek udzielanych przez terapeutę, w toku prowadzonej terapii oraz regularne ćwiczenia w domu, jeśli wymaga tego specyfika terapii.

h) Terapeuta może odstąpić od prowadzenia terapii w trybie natychmiastowym, jeżeli Opiekun nie zaangażuje się w proces terapeutyczny i nie będzie realizował zaleceń terapeuty, oraz z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających prowadzenie efektywnych oddziaływań terapeutycznych.

3. Odpłatności

a) Odpłatności za zajęcia należy dokonać przelewem, za miesiąc z góry, przed pierwszą wizytą terapeutyczną w danym miesiącu, ale nie później niż do dnia 5-go danego miesiąca.

b) Dane do przelewu:

– Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC Anna Derlatka;

– ul. Bolesławicka 51B, 03-377 Warszawa;

– nr konta bankowego (MBank): 61 1140 2004 0000 3402 7739 0357;

– w tytule należy zawrzeć imię i nazwisko Pacjenta, miesiąc, za który dokonywana jest płatność oraz rodzaj zajęć.

c) W razie zakończenia terapii nadpłata za niezrealizowane wizyty zwrócona zostanie w formie, w której dokonywana była płatność w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zakończenia terapii.

4. Odwoływanie zajęć, zakończenie terapii

a) Zgłoszenie nieobecności na zajęciach indywidualnych lub zmiana terminu zaplanowanej wizyty możliwe są najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego wizytę. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS pod nr tel: 530 511 982. 

b) Niepoinformowanie o nieobecności na zajęciach indywidualnych w terminie ustalonym w pkt. a jest jednoznaczne z tym, że zajęcia się odbyły i płatność jest pobierana tak, jakby zajęcia się odbyły. W przypadku nieobecności na grupowych zajęciach TUS płatność za wizytę nie jest zwracana niezależnie od terminu zgłoszenia nieobecności. 

c) Zajęcia indywidualne odwołane przez Opiekuna zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. a mogą zostać odpracowane w dodatkowym terminie ustalonym przez terapeutę, bez dodatkowych opłat, lub płatność za odwołaną wizytę przechodzi na następny miesiąc. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych TUS nie ma możliwości ich odrabiania w innym terminie.

d) W przypadku częstego odwoływania zajęć przez Opiekuna, terapeuta ma prawo anulować rezerwację terminu wizyt Pacjenta i możliwe będzie umawianie wizyt w innych dostępnych terminach.

e) Zakończenie terapii przez Opiekuna/Pacjenta powinno odbyć się co najmniej 5 dni roboczych przed zaplanowanym terminem. Zakończenie terapii może odbyć się poprzez informację email, wiadomość SMS, informację telefoniczną lub osobiste zgłoszenie w recepcji. W przypadku braku zgłoszenia zakończenia terapii w wyznaczonym terminie pobrana zostanie opłata za zaplanowaną wizytę.

5. Zasady bezpieczeństwa

a) Opiekun w czasie oczekiwania na wizytę ponosi pełną odpowiedzialność za Dziecko.

b) Dziecko nie może pozostawać bez opieki Rodzica na terenie placówki, zwłaszcza na klatce schodowej Centrum Terapii Mowy i Ruchu LOGOSPEC.

c) Opiekun wraz z Dzieckiem zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących na terenie placówki.

6. Postanowienia końcowe

a) Regulamin obowiązuje od 1.12.2020 roku do odwołania.

ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl