POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM TERAPII MOWY LOGOSPEC


§ 1. Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Terapii Mowy LOGOSPEC Anna Derlatka z siedzibą w Warszawie, NIP: 6631833468, REGON: 366211756 (dalej: Centrum Logospec). Z Centrum Logospec można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Bolesławicka 51B, 03-377 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej logospec.centrum@gmail.com

§ 2. Pozyskiwanie danych osobowych
Zgłaszając się do nas wyrażacie Państwo chęć skorzystania z usług świadczonych przez Centrum Logospec i w tym celu przekazujecie swoje dane osobowe.

§ 3. Prawa osób związane z przetwarzaniem
1. W związku z przetwarzaniem przez Centrum Logospec danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Centrum Logospec dostępu do danych osobowych;
b. żądania od Centrum Logospec sprostowania danych osobowych;
c. żądania od Centrum Logospec usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w szczególnych przepisach prawa;
d. żądania od Centrum Logospec ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f. przenoszenia danych osobowych;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, w tym elektroniczny, z wykorzystaniem podanych powyżej danych kontaktowych.

§ 4.Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy, zapisu na wizytę oraz wykonania usługi.

§ 5.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Logospec.
2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Logospec w zakresie przetwarzania danych osobowych polegają na:
a. rejestracji wizyt. W tym celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, dane dotyczące zdrowia, adres zamieszkania, adres e-mail. Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b. realizacji zamówionej usługi, realizacji umowy którą nawiązano z Centrum Logospec na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c. przeprowadzaniu diagnoz, konsultacji, terapii, superwizji, tworzeniu opinii, wydawaniu zaświadczeń. W tym celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego, dane dotyczące zdrowia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest również art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d. odpisywaniu na zapytania i wnioski skierowane za pośrednictwem adresu mail lub telefonicznie na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO;
e. dokonywaniu rozliczeń z NFZ, PFRON oraz fundacjami dofinansowującymi terapię przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, płeć, adres zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego, dane dotyczące zdrowia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest także art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
f. wystawianiu faktur lub rachunków i spełnianiu innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP, numer zlecenia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
g. ustalaniu lub obroną przed roszczeniami kierowanymi wobec Centrum Logospec na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, IP;
h. administrowaniu stroną internetową Centrum Logospec. W tym celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Centrum Logospec. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
i. zapewnieniu rozliczalności, której wymaga RODO, np. sporządzeni u rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


§ 6.Przekazywanie danych osobowych
1. Centrum Logospec ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe:
a. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Centrum Logospec oraz współpracującym z nim podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom celno-skarbowym);
b. dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na Państwa rzecz;
c. podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz Centrum Logospec w zakresie, w jakim ewentualnie możecie Państwo wystąpić z roszczeniami wobec
Centrum Logospec.
2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


§ 7. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich
Centrum Logospec nie zamierza przekazywać Danych osobowych do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.


§ 8. Pliki cookies
1. Centrum Logospec wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu osoby korzystającej z naszej strony internetowej. Pliki te mogą być odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Instagram, Google). Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wykorzystywanie przez Centrum Logospec tych plików, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej.
2. Korzystamy z plików cookies w następujących celach:
a. pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej.
b. Pliki „cookies” umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika dotyczących ustawień wybranych elementów strony internetowej, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.
c. Pliki „cookies” używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej.
d. Pliki „cookies” pomagają zapewnić sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.
e. Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.
4. Wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.
5. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.


§ 9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


§ 10. Okres przetrzymywania danych osobowych
1.Dane osobowe będą przetrzymywanie przez Centrum Logospec przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Logospec i jego pacjentów. Po upływie tego czasu dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz podatkowe przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
3.Zgody na przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji marketingowych o działalności Centrum Logospec i oferowanych usługach, przetwarzamy dane osobowe od chwili wyrażenia zgody do jej cofnięcia.
4. W przypadku możliwości zgłoszenia ewentualnych roszczeń wobec Centrum Logospec przechowujemy dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia.
5. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.


§ 11. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.ul. Bolesławicka 51b (placówka 1)               

ul. Bolesławicka 51c (placówka 2)
03-377 Warszawa
tel.: 530 511 982
mail: logospec.centrum@gmail.com

Zapisz sie do newslettera

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 logospec.pl